Informació econòmica

Què és la factura electrònica?

Una factura electrònica és, abans que res, una factura. És a dir, té els mateixos efectes legals que una factura en paper. Recordem que una factura és un justificant del lliurament de béns o la prestació de serveis.

Una factura electrònica és una factura que s'expedeix i rep en format electrònic.

És important destacar que l'expedició d'una factura electrònica està condicionada al consentiment del seu destinatari. La factura electrònica, per tant, és una alternativa legal a la factura tradicional en paper.

Què és un codi DIR3?

Els codis DIR3 (també coneguts com a codis FACe) són tres codis que reben el nom de: Òrgan gestor, Unitat Tramitadora i Oficina comptable. Es tracta d‟una combinació de codis que pertanyen a les entitats públiques i són obligatoris per poder emetre correctament una factura electrònica a l'Administració Pública.

Per què serveixen els codis de factura electrònica?

Per norma general, els codis de la factura electrònica serveixen per a dirigir la factura al destinatari correcte; en aquest cas, dirigeixen la factura electrònica al departament o a la delegació correcta dins una entitat pública.

DIR3 de l'Ajuntament d'Almenara:

  1. Oficina comptable: Codi L01120115 (Intervenció)
  2. Unitat tramitadora: Codi L01120115 (Unitat de Gestió i Control de Facturació)
  3. Òrgan gestor: Codi L01120115 (Alcaldessa)