C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

Obert el termini per a les ajudes de l’Ajuntament d’Almenara per a l’alumnat dels estudis no obligatoris

  • Home
  • Obert el termini per a les ajudes de l’Ajuntament d’Almenara per a l’alumnat dels estudis no obligatoris

Obert el termini per a les ajudes de l’Ajuntament d’Almenara per a l’alumnat dels estudis no obligatoris

21/10/2022 Ajuntament d´Almenara Comments Off

Es destinaran per a les despeses de matrícula i adquisició de llibres i material, sempre que s’hagen comprat en el comerç local

Després de la publicació de les bases en el BOP, a partir de hui i durant un mes estarà obert el període per a la sol·licitud de les ajudes econòmiques de l’Ajuntament d’Almenara destinades als estudiants de cicles formatius, batxillerat, estudis universitaris de grau i màsters universitaris, estudis universitaris a l’estranger (Erasmus) i formació per a ensenyaments artístics (música i dansa). Totes les persones interessades podran trobar les bases al complet i la documentació pertinent en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Almenara, o bé informar-se en el propi consistori.

L’alcaldessa d’Almenara Estíbaliz Pérez ha assenyalat que “un dels objectius del govern local sempre ha sigut fomentar les ajudes a l’alumnat de les etapes d’estudis no obligatoris on per exemple ja no poden accedir entre altres a XarxaLlibres o a altres ajudes”. A més dels ensenyaments que s’incloïen en els anys anteriors, enguany se sumen les professionals de música i dansa.

Així “en els anys anteriors hem realitzat diversos sistemes, que en aquesta ocasió hem modernitzat i adaptat a les necessitats existents a través d’aquesta nova convocatòria que consistirà a establir ajudes directes per a sufragar despeses derivades de la matrícula o de l’adquisició de material, sempre en el comerç local, despeses que caldrà justificar per a percebre l’ajuda”. D’aquesta manera “busquem promoure la formació entre la joventut local, al mateix temps que incentivar el consum en el comerç local”.

Podran accedir a aquestes ajudes totes les persones empadronades a Almenara, almenys un any abans de la data de la sol·licitud que realitzen. A més hauran d’estar matriculades per a aquest curs 2022-2023 en algun d’aquests estudis: cicles formatius, batxiller, estudis universitaris de grau i màsters universitaris, en els centres de formació per a ensenyaments artístics (música i dansa) i estudis universitaris a l’estranger (Erasmus)

A més serà condició també que la beca sol·licitada als departaments corresponents haja sigut denegada. A més per a optar, a excepció de qui es matricule per primera vegada, haurà de superar-se el 75% de les assignatures del curs anterior o el 60% dels crèdits matriculats per als universitaris. A més la renda per càpita de la unitat familiar no haurà de superar els 20.000 euros.

QUANTIA I JUSTIFICACIÓ

A través d’aquesta convocatòria d’ajudes se subvencionarà la taxa de matrícula així com el material i llibres que hagen sigut adquirits en comerços locals d’Almenara. La quantia de les ajudes serà d’un màxim de 250 euros per a universitaris, màsters i Erasmus, de 100 euros per a cicles formatius i batxillerat, i de 75 euros per a la formació artística (música i dansa).

Les sol·licituds s’hauran de justificar acreditant les despeses subvencionables, per al que s’hauran d’aportar les pertinents factures i altres documents de valor probatori equivalent amb validesa en el tràfic mercantil en els quals ha de deduir-se de manera indubtable que la despesa és subvencionable han d’estar emesos a nom del beneficiari o els seus representants legals. No s’admetran albarans, notes de lliurament, tiquets de caixa, justificants TPV o factures proforma.

A més també s’haurà d’aportar la certificació o matrícula per al curs 2022-23, la denegació de la beca sol·licitada, el certificat acadèmic que acredite haver superat el 75% de les assignatures de l’any anterior o bé 60% de crèdits si s’és universitari, l’acord que concedeix la beca Erasmus, el llibre de família per a acreditar la relació de parentiu dels membres computables de la unitat familiar i el certificat de la declaració de la renda 2021 dels membres computables.

Les ajudes es podran sol·licitar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Almenara, o bé en les instal·lacions del propi ajuntament, emplenant la documentació pertinent.

🔗 BASES I DOCUMENTACIÓ https://almenara.sedelectronica.es/transparency/f325ea8b-78e8-4cc0-8e39-4973089c85b2/ 

0