C/Casablanca 56, 12590 Almenara (Cs)

L’Ajuntament d’Almenara adapta l’ordenança de l’Impost de Plusvàlues a la nova normativa legal

  • Home
  • L’Ajuntament d’Almenara adapta l’ordenança de l’Impost de Plusvàlues a la nova normativa legal

L’Ajuntament d’Almenara adapta l’ordenança de l’Impost de Plusvàlues a la nova normativa legal

S’estableixen bonificacions del 95% per a les herències de terrenys així com també per als terrenys d’especial interés social, cultural, patrimonial o per al foment de l’ocupació

Després de la sentència del Tribunal Suprem sobre l’impost de plusvàlues i la nova normativa legal sobre aquest tema, l’Ajuntament d’Almenara en acord plenari ha adaptat a la nova legislació vigent l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (impost de plusvàlues) en la qual segons ha explicat l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez, “ens hem volgut acollir als dos possibles suposats de bonificacions, el màxim permés”. La norma entrarà en vigor després de complir el període previst després de la seua publicació.

Així, en el capítol relatiu a les herències de terrenys, es manté la bonificació que ja existia anteriorment del 95% de l’impost, tal com ha explicat l’alcaldessa. Aquesta bonificació s’aplicarà segons diu l’ordenança en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de Drets Reals de gaudi limitatius del domini realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents o adoptats, els cònjuges, els ascendents o adoptants.

A més en aquesta nova Ordenança, s’afig una segona bonificació, en aquest cas destinada a la bonificació al 95% “dels terrenys d’activitats econòmiques que el ple de l’Ajuntament d’Almenara considere d’especial interés social, cultural o patrimonial, així com per al foment de l’economia local o la creació o manteniment de llocs de treball” segons ha explicat l’alcaldessa, Estíbaliz Pérez.

 

En l’ordenança, aquesta bonificació queda reflectida així: “S’estableix una bonificació del 95% en la quota íntegra de l’impost en les transmissions de terrenys, i en la transmissió i constitució de Drets Reals de gaudi del domini de terrenys sobre els quals es desenvolupen activitats econòmiques que siguen declarades d’especial interés o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques, artístiques o del foment de l’ocupació que justifiquen la declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu per vot favorable de la majoria dels seus membres”.

deja tu comentario

0