Rectificació error de transcripció de fórmules Plec de Clàusules Administratives Particulars en relació amb l’expedient de contractació de serveis energètics i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior en el terme municipal d’Almenara i ampliació còmput termini per a presentar ofertes.

RECTIFICACIÓ

 

L’objecte del Contracte a adjudicar és la realització d’una actuació global i integrada sobre les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal, mitjançant la modalitat de serveis energètics per una Empresa de Serveis Energètics (d’ara en avant ESE), que desenvolupe les prestacions que es recullen en el plec de prescripcions tècniques, i de conformitat amb els documents que formen part del Contracte, els quals al seu torn formaran part del Contracte a signar amb l’Adjudicatari

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

PLANS PTT ENLLUMENAT

 
 
 
 
 
 

L’objecte del present plec és la contractació en règim d’arrendament durant un període de quatre anys d’un vehicle tipus tot terreny totalment equipat amb destinació a la Policia Local d’Almenara.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES COTXE DE POLICIA

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES COTXE DE POLICIA

DESIGNACIÓ MESA DE CONTRACTACIÓ VEHICLE DE LA POLICIA

Contractació del servei estival de vigilància a la platja Casablanca d’Almenara mitjançant l’ús d’aeronau tripulada per control remot, per procediment obert, tràmit d’urgència, diversos criteris d’adjudicació.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DRON

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DRON

Designació Mesa de Contractació específica per a l’adjudicació del contracte per a la concessió demanial per a la utilització privativa, mitjançant concessió administrativa demanial per a la ubicació i prestació del servei de bar-cafeteria en el nucli urbà de la Platja Casablanca d’Almenara.

ACTA MESA CONTRACTACIÓ

Exp. 1233/2020. contracte concessió demanial per a la utilització privativa, mitjançant concessió administrativa demanial per a la ubicació i prestació del servei de bar-cafeteria en el nucli urbà de la Platja Casablanca d’Almenara

 

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Expedient 293/2020. Desistiment de l’expedient de concessió demanial per a utilització privativa mitjançant concessió administrativa per a la ubicació i prestació del servei de berenador-bar-cafeteria a la Platja Casablanca d’Almenara i part de la zona verda adjacent.

EXPEDIENT 293/2020

Contractació mitjançant procediment obert simplificat en règim d’arrendament no financer sense opció de compra, del subministrament i manteniment integral d’equips reprográficosmultifunción (copiadores / impressores / escàner) per a diferents dependències de l’Ajuntament d’Almenara.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Vist que per Decret d’Alcaldia número 76 de data 27 de febrer de 2020, s’aprova l’expedient de contractació per a la concessió demanial per a la utilització privativa, mitjançant concessió administrativa demanial per a la ubicació i prestació del servei de berenador-bar-cafeteria en el nucli urbà de la Platja Casablanca d’Almenara i part de la zona verda adjacent, convocant la seua licitació.

Certificat decret

Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 76 de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar i es va convocar la licitació de l’expedient de contractació per a la utilització privativa, mitjançant concessió administrativa demanial, per a la ubicació i prestació del servei de berenador-bar-cafeteria en el nucli urbà de la Platja Casablanca d’Almenara i part de la zona verda adjacent.

Vist que pel Decret d’Alcaldia esmentat en el paràgraf anterior es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que ha de regir el procediment de concessió, en els termes que figura en l’expedient.

Vist que en data 28 de febrer de 2020 es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci de licitació de l’expedient de contractació de la concessió demanial del berenador situat a la Platja Casablanca d’Almenara, publicant-se al seu torn, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.

Vist que el termini de presentació de pliques que s’estableix en el Plec de Clàusules Administratives és de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

DECRET

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

 

 

Comments are closed.

Close Search Window
Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, aceptas el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
Privacidad