Contractació del servei estival de vigilància a la platja Casablanca d’Almenara mitjançant l’ús d’aeronau tripulada per control remot, per procediment obert, tràmit d’urgència, diversos criteris d’adjudicació.

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES DRON

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES DRON

Designació Mesa de Contractació específica per a l’adjudicació del contracte per a la concessió demanial per a la utilització privativa, mitjançant concessió administrativa demanial per a la ubicació i prestació del servei de bar-cafeteria en el nucli urbà de la Platja Casablanca d’Almenara.

ACTA MESA CONTRACTACIÓ

Exp. 1233/2020. contracte concessió demanial per a la utilització privativa, mitjançant concessió administrativa demanial per a la ubicació i prestació del servei de bar-cafeteria en el nucli urbà de la Platja Casablanca d’Almenara

 

ANNEX II

ANNEX III

ANNEX IV

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Expedient 293/2020. Desistiment de l’expedient de concessió demanial per a utilització privativa mitjançant concessió administrativa per a la ubicació i prestació del servei de berenador-bar-cafeteria a la Platja Casablanca d’Almenara i part de la zona verda adjacent.

EXPEDIENT 293/2020

Contractació mitjançant procediment obert simplificat en règim d’arrendament no financer sense opció de compra, del subministrament i manteniment integral d’equips reprográficosmultifunción (copiadores / impressores / escàner) per a diferents dependències de l’Ajuntament d’Almenara.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

Vist que per Decret d’Alcaldia número 76 de data 27 de febrer de 2020, s’aprova l’expedient de contractació per a la concessió demanial per a la utilització privativa, mitjançant concessió administrativa demanial per a la ubicació i prestació del servei de berenador-bar-cafeteria en el nucli urbà de la Platja Casablanca d’Almenara i part de la zona verda adjacent, convocant la seua licitació.

Certificat decret

Vist que per Decret d’Alcaldia núm. 76 de data 27 de febrer de 2020 es va aprovar i es va convocar la licitació de l’expedient de contractació per a la utilització privativa, mitjançant concessió administrativa demanial, per a la ubicació i prestació del servei de berenador-bar-cafeteria en el nucli urbà de la Platja Casablanca d’Almenara i part de la zona verda adjacent.

Vist que pel Decret d’Alcaldia esmentat en el paràgraf anterior es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que ha de regir el procediment de concessió, en els termes que figura en l’expedient.

Vist que en data 28 de febrer de 2020 es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’anunci de licitació de l’expedient de contractació de la concessió demanial del berenador situat a la Platja Casablanca d’Almenara, publicant-se al seu torn, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques.

Vist que el termini de presentació de pliques que s’estableix en el Plec de Clàusules Administratives és de vint dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació en la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

DECRET

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES

 

 

Comments are closed.

Close Search Window